توصیف اختراع

دستگاه کاهش مصرف برق IPMS با نام "سامانه مدیریت هوشمند مصرف برق" به شماره 43254 در تاریخ 1386/07/22 در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی کشور ایران به مدت 20 سال به ثبت رسیده است.

پارامتر های فنی این اختراع به شرح زیر می باشد:

کنترل دقیق و کامل ری اکتیو شبکه:

تصویر شماره یک

تصویر شماره دو

تصویر شماره دو

کنترل هوشمند تجاوز از قدرت قراردادی (جلوگیری از تساعد):

واحد مدیریت خطوط و سالن ها